Systémy pre mestá a obce

Produkty a služby v tejto oblasti majú umožniť obciam a ich predstaviteľom plne využívať moderné technológie v súvislosti
s plnením vlastních povinností i k prospechu občanom. Do jedného celku spája všetky oblasti projekt iObec, ktorý zástupcom miest a obcí ponúka okrem technického riešenia i pomoc v oblasti prípravy projektov, získavania dotácií a pod.

VISO

VISO (Varovný a informačný systém obyvateľstva) je predstaviteľom novej generácie bezdrôtového obecného rozhlasu a systému varovania obyvateľstva. VISO spája možnosti bezdrôtových miestnych informačních systémov (bezdrôtových rozhlasov) s jednotným systémom varovania a vyrozumenia (JSVV).

Kamerové systémy

Dátové linky možno využiť aj k prenosu pohyblivého videa alebo statických obrázkov. Ponuka pokrývajú IP a CCTV kamery určené k monitorovaniu alebo zabezpečeniu objektov, parkovísk, verejných priestorov a pod. Ako doplnok IP telefónie ponúkame PC/WEB kamery.