VISO (Varovný a informačný systém obyvateľstva)

VISO (Varovný a informačný systém obyvateľstva) je predstaviteľom novej generácie bezdrôtového obecného rozhlasu a systému varovania obyvateľstva. VISO spája možnosti bezdrôtových miestnych informačných systémov (bezdrôtových rozhlasov) s jednotným systémom varovania a vyrozumenia (JSVV).

Varovenie a vyrozumenie obyvateľstva je jedným z najdôležitějších opatrení pri vzniku mimoriadnych udalostí. Rýchla a spoľahlivá distribúcia hlasových správ varovného alebo informačného charakteru pri mimoriadnych udalostiach môže zachrániť ľudské zdravie alebo dokonca životy. Možnosť integrácie viacerých komunikačných prostriedkov a akustických prvkov predurčuje systém VISO k využitiu v obciach a mestách, v priemyselných areáloch, pre ozvučenie športovísk a verejných priestorov. Systém VISO efektívne využíva finančné zdroje miest, obcí, organizácií a Ministerstva vnútra.

 

VISO

Obr.: Charakteristika systému VISO

Výhody:

  • kompaktný systém spájajúci možnosti bezdrôtových miestnych informačných systémov (bezdrôtových rozhlasov) a prostriedkov pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva
  • modulárna koncepcia umožňujúca dopĺňanie a výmenu modulov podľa požiadaviek zákazníka
  • systém spĺňa požiadavky podľa dokumentu dokumentu GR HZS "Požiadavky na koncové prvky varovania a vyrozumenia" a je schválený k zapojeniu do JSVV *
  • zálohovanie na 72 hodin zabezpečené na všetkých úrovniach poskytuje bezproblémovú prevádzku bez elektrickej energie
  • výrazný stupeň zabezpečenia proti neoprávnenému vstupu

Riadiace pracovisko

Odbavovacie pracovisko systému VISO používa moderné selektívne prijímacie a vysielacie prvky s digitálnym kódovaním a digitálnu ochranu akustických vstupov. Existuje možnosť jeho napojenia na celoštátny jednotný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva*, umožňuje vstup cez telefónnu sieť, GSM operátorov a diaľkový zber fyzikálnych hodnôt (napr. výšky hladiny vodných tokov, koncentrácie škodlivín, meteorologických údajov), na základe ktorých dokáže automaticky vygenerovať požadované informácie. VISO je modulárny systém otvorený pre budúce dopĺňanie alebo rozširovanie.

Riadiaca jednotka obsahuje štandardizované vstupy pre externé zdroje signálu ako napríklad kazetový magnetofón, tuner, CD prehrávač atď. Zabezpečuje ovládanie pracoviska a možnosť hlásení pomocou mikrofónu pri výpadku elektrického prúdu i bez prítomnosti ovládacieho PC minimálne 72 hodin. Dosah signálu sa – v závislosti na členitosti terénu – pohybuje v rozmedzí 5 až 10 km. V členitom teréne je možné využitie retranslátora, zabezpečujúceho požadovaný dosah v náročných podmienkach.

Prostriedky vyrozumenia – koncové prvky

Bezdrôtový hlásič
Ideálny pre šírenie verbálnej informácie, akustický výkon 2x40W, možnosť připojiť až 6 reproduktorov, zálohovanie 72 hodín.

Elektronická hlasová siréna, bezdrôtový hlásič VISO MAX
Vhodné pre prenos bežných informácií  i varovných správ a signálov. Akustický výkon až 1800W!

Bytový prijímač vo vyhotovení RÁDIOBUDÍK
Pre prenos prevažne bežných informácií priamo do domácností obyvateľov. Určený pre vzdialené miesta v obci.

100V rozvod drôtového rozhlasu
Využitie v prípadoch čiastočne funkčného 100V drôtového rozhlasu.

Mobilný alebo pevný telefón
Cielený prenos informácie alebo varovnej správy prostredníctvom SMS správ.

Financovanie projektu

ZDROJE:
- dotácie zo štátneho rozpočtu
- príspevok úradu
- vlastné financie obce/mesta
- fondy Európskej únie

SPOSOB:
Etapovo – výstavbu možno rozdeliť do niekoľkých rokov tak, aby nebol rozpočet obce/mesta jednorázovo príliš zaťažený.

V prípade zájmu o uvedený produkt nás neváhajte kontaktovať  a my Vám pomôžeme pri výbere najvhodnejšieho riešenia.